ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    صرف - 1    کارشناسی
2    صرف - 2    کارشناسی
3    نحو - 1    کارشناسی
4    نحو - 2    کارشناسی
5    نحو - 3    کارشناسی
6    قرائت ودرک متون مطبوعات    کارشناسی
7    مهارتهای ترجمه    کارشناسی
8    صرف (۱)    کارشناسی
9    صرف (۲)    کارشناسی
10    نحو (۳)    کارشناسی
11    قرائت ودرک متون معاصر    کارشناسی
12    آموزش زبان عربی - ۲    کارشناسی
13    آموزش زبان عربی ( 1 )    کارشناسی
14    آموزش زبان عربی ( 2 )    کارشناسی
15    آموزش نحو عربی ( 1 )    کارشناسی
16    آموزش نحو عربی ( 2 )    کارشناسی
17    قرائت متون فرهنگ عربی    کارشناسی
18    ترجمه از عربی به فارسی ( 2 )    کارشناسی
19    صرف و نحو کاربردی -1    کارشناسی
20    صرف و نحو کاربردی -2    کارشناسی
21    صرف و نحو کاربردی -3    کارشناسی
22    ترجمه عربی بفارسی و فارسی به عربی -1    کارشناسی
23    ترجمه عربی بفارسی و فارسی به عربی -2    کارشناسی
24    قرائت و درک مفاهیم متون عرفانی    کارشناسی
25    قرائت و درک مفاهیم متون معاصر    کارشناسی
26    مکالمه و محاضره 1- سمعی و بصری    کارشناسی
27    مکالمه و محاضره 2 - سمعی و بصری    کارشناسی
28    مکالمه و محاضره 3 - سمعی و بصری    کارشناسی
29    قرائت ودرک متون معاصر    کارشناسی
30    اعراب قرآن وحدیث    کارشناسی
31    صرف - 2    کارشناسی
32    نحو (۳)    کارشناسی
33    تاریخ زبان وادبیات عربی    کارشناسی
34    علوم بلاغی    کارشناسی
35    صرف کاربردی 2    کارشناسی
36    صرف کاربردی 1    کارشناسی
37    علوم بلاغت -۲    کارشناسی
38    علوم بلاغت -1    کارشناسی
39    تاثیرقرآن کریم از پیدایش علوم ادبی    کارشناسی
40    علوم بلاغت -2    کارشناسی
41    عربی    کارشناسی
42    مفردات قرآن -2    کارشناسی ارشد
43    مفردات قرآن -1    کارشناسی ارشد
44    تحقیق درباره ترجمه قرآن    دکتری (Ph.D)