‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    روش های تدریس زبان و ادبیات عربی    first    2001-06-08    آهنگ قلم    ترجمه   MainAuthor:جودت الرکابی,Authors:  
2    رفتار نیک و کردار نیک در قرآن و حدیث    first    2002-12-09    پیک توس    ترجمه   MainAuthor:جمیل الحبال,Authors:  
3    پزشکی در قرآن    first    2004-04-09    پیک توس    ترجمه   MainAuthor:ومیض رمزی العمری,Authors:  
4    داستانهایی از گوشه وکنار جهان    second    2005-06-12    پیک توس    تدوین و گردآوری